Facebook YouTube

Opći uvjeti

Opći uvjeti putovanja1.OPĆI UVJETI
Opći uvjeti putovanja su sastavni dio svakog programa putovanja putničke agencije EKLATA  i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu. U općim uvjetima  detaljnije se preciziraju odnosi putničke agencije Eklata (u daljnjem tekstu agencija) i roditelja ili staratelja djeteta - putnika (u daljnjem tekstu putnik) prilikom kupnje i konzumaciju turističkih aranžmana u ponudi  agencije, a to su: škola u prirodi, terenska nastava, izlet(i), ekskurzije, maturalna putovanja, (u daljnjem tekstu školska putovanja) i ljetni kamp  (u daljnjem tekstu Camp Eklata)

2. PRIJAVA
Nakon prijave u Agenciji ili našeg ovlaštenog agenta, potpisom  ugovora te uplatom cijelog aranžmana, 1. rate aranžmana ili diktiranjem broja kreditne kartice kod kupnje putovanja  putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Kopiju ugovora,  zajedno s potvrdom o uplati cijelog iznosa ili prve rate, putnik je dužan dostaviti agenciji (poštom,  faxom ili scan-mailom) najkasnije 8 dana od datuma potpisa ugovora. Kopije uplatnica putnik je dužan je čuvati najmanje godinu dana od dana uplate.

3. OTPLATA ARANŽMANA
Aranžman se otplaćuje sukladno uvjetima u ugovoru o putovanju koji se sklapa između putnika i agencije. Do polaska na putovanje cjelokupni iznos dugovanja mora biti podmiren, a ukoliko nije putnik je dužan organizatoru deponirati ček(ove) ili slip(ove) kreditnih kartica kao instrument osiguranja plaćanja do visine iznosa svog preostalog dugovanja.

4. CIJENA ARANŽMANA
Cijena aranžmana za školska putovanja je fiksna prema ponuđenom programu i neće se mijenjati osim u slučaju promjene vrijednosti kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata: značajnije promjene tečaja kune prema EUR, cijene goriva, cijene prometa - zračni, željeznički, cestovni i  pomorski. U slučaju smanjenja broja putnika od kalkuliranog, agencija zadržava pravo povećanja cijena aranžmana ili promjene ponuđenog programa. Cijena aranžmana Campa Eklata uvijek je fiksna i ne mijenja se.

5. CIJENA PRIJEVOZA
Cijena prijevoza za školska putovanja je uključena u cijenu ukoliko drukčije nije naznačeno u programu. U aranžmanima Campa Eklata prijevoz nije uključen u cijenu i dodatno se naplaćuje prema cijenama oglašenim u agenciji ili kod ovlaštenih predstavnika. Temeljem ovakvog načina prijave za putovanje, rizik popunjavanja autobusa preuzima agencija, a pojedinac ili grupa pristaje na spajanje s nekim drugim pojedincem ili grupom. Prijevozne troškove putnika je dužan platiti najkasnije 8 dana prije polaska. U slučaju nedovoljnog interesa za organiziranim prijevozom iz pojedinog mjesta polaska, agencija pridržava pravo otkazivanje istog. U tom slučaju putnik se upućuje na najbližu alternativu u ponudi organizatora. Ukoliko mu ponuđena alternativa ne odgovara putniku se nudi individualni transfer po posebnoj cijeni. Ako mu ni to nije prihvatljivo isti se upućuje na redovne autobusne linije bez posebnog pratitelja ili vlastiti prijevoz. Krajnju obavijest o organiziranom transferu putnik će dobiti najkasnije 7 dana prije početka putovanja.

6. ODUSTAJANJE POJEDINACA
Putnik od ugovorenog putovanja može odustati bilo kada. Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u agenciji. U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova od ukupne cijene aranžmana agencija zadržava slijedeće iznose :
do 60 dana prije puta Eklata ima obvezu povrata svih uplaćenih sredstava,
od 59 do 30 dana - 30 %,
od 29 do 8  dana – 50 %,
od 7 do 0 dana - 100 %
Ukoliko putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija mogao otkazati putovanje, agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza putovanja. Spomenuto osiguranje putnik može sklopiti u agenciji koja u tom slučaju preuzima ulogu posrednika između putnika i osiguravajućeg društva. Isto se ne može se ugovoriti naknadno nego samo prilikom prijave za putovanje tj. prilikom uplate prve rate ili  cjelokupnog aranžmana. Ukoliko putnik nema dogovorenu policu, a primoran je otkazati putovanje (razlog nije bitan), agencija zadržava pravo zadržavanja uplaćenih ili djela uplaćenih sredstava prema skali navedenoj u ovom članku. Osiguravajuća kuća partner je Allianz d.d. Svi uvjeti i detalji osiguranja nalaze se na mrežnim stranicama www.allianz.hr

7.PRTLJAGA
Prtljaga se prevozi na rizik putnika. Agencija ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu. U slučaju gubitka prtljage putnik će uz pomoć predstavnika agencije načiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Agencija može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednom. U slučaju da se putnik odluči za kupnju paketa putnog osiguranja koji se odnosi na osiguranje prtljage tada vrijede posebni uvjeti osiguravajućeg društva. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da mu je od strane agencije ponuđeno osiguranje prtljage. Osiguravajuća kuća partner je Allianz d.d. Svi uvjeti i detalji osiguranja nalaze se na mrežnim stranicama www.allianz.hr

8. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, kao i zemlje u koju putuje. Dužan je pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima te se odgovorno i pristojno odnositi prema materijalnim dobrima, drugim polaznicima, voditeljima i ostalom osoblju agencije. Svu namjerno počinjenu štetu za vrijeme trajanja putovanja namiruje putnik počinitelj, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog.
U aranžmanu Campa Eklata putnik je obvezan  pridržavati se dnevnog rasporeda, vremenskih termina, a poglavito ustajanja, dolaska na obroke, organiziranih aktivnosti, zabave i spavanja. Svakodnevno je dužan prisustvovati nastavi odabranog programa i drugim izvannastavnim aktivnostima. Putnik je dužan brinuti o osobnim predmetima i novcu. Vrijednosti i novac može pohraniti u sef na recepciji.  Za izgubljene predmete i novac agencija ne odgovara. U slučaju teže povrede kućnog reda i odnosa prema osobama i materijalnim dobrima od strane putnika počinitelja agencija može jednostrano raskinuti ovaj ugovor. U tom slučaju agencija će izvijestiti putnika da je njegovo dijete dužno napustiti objekte u zakupu agencije. Putnik ili od istih ovlaštena osoba, dužan je preuzeti dijete unutar 24 sata od poziva te organizirati povratak putnika  kući u vlastitom aranžmanu.  U slučaju raskida
ugovora zbog gore navedenih razloga agencija zadržava pravo naplate pune cijene aranžmana iz ovog ugovora.

9. OBVEZE I PRAVA AGENCIJE
Agencija će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom, te brinuti o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. U aranžmanu Campa Eklata agencija pridržava pravo promjene ugovorenog edukativnog programa ako se za isti prijavi nedovoljan broj polaznika. Već potvrđene rezervacije Campa Eklata agencija može iznimno otkazati ukoliko je interes nedovoljan za održavanje programa, a putnika ne pristaje na promjenu ugovorenog programa. U tom slučaju agencija ima obvezu povrata svih uplaćenih sredstava.

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Putnik osobne podatke daje dragovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje paketa ili dijela paketa putnog osiguranja. Ukoliko putnik zatraži navedeni paket, osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njeni osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

11 . ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Putnik zdravstveno osiguran u RH ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu, uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavijest o pravima putnik, mora pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik podmiruje sam.

12. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Agencije osigurava svoje putnike sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Potpisom ugovora i uplatom prve rate putnici su osigurani osiguranjem od odgovornosti. Agencija će također upoznati putnika sa sadržajem istog tj. naknadi za štetu koju prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je od strane agencije upoznat s ovim osiguranjem. Osiguravajuća kuća partner je Allianz d.d.

13. PAKET PUTNOG OSIGURANJA
Paket putnog osiguranja nije sadržan u cijeni i dodatno se ugovara u agenciji. Sadržava zdravstveno osiguranje (za inozemna putovanja), osiguranje od nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje privatne odgovornosti, osiguranje prtljage i osiguranje od otkaza putovanja. Navedena osiguranja putnik ugovara po vlastitom izboru i ovise isključivo o njegovim željama i potrebama. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je od strane agencije upoznat s mogućnošću ugovaranja paketa putnog osiguranja. Osiguravajuća kuća partner je Allianz d.d. Svi uvjeti i detalji osiguranja nalaze se na mrežnim stranicama www.allianz.hr

14. JAMČEVINA
Jamčevina za putovanja ugovorena je s osiguravajućim društvom i uključena je u cijene svih aranžmana Agencije. Osiguravajuća kuća partner je Allianz d.d.

15. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izda  agencija EKLATA, bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Opći uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima, na svim prodajnim mjestima Agencije i na mrežnim stranicama www.eklata.com. Sve reklamacije glede kvalitete i ponude putnik može prijaviti predstavniku agencije za vrijeme putovanja ili najkasnije osam dana po završetku istog i to u pisanom obliku. Reklamacije koje ne stignu u tom obliku ili stignu nakon tog roka neće se uzimati u razmatranje.

Opći uvjeti putovanja (download .pdf dokumenta)


Naš tim sastoji se od preko dvadeset visoko educiranih turističkih djelatnika. Svi programi u potpunosti su prilagođeni nastavnom planu, a vozni park udovoljava svim zakonskim propisima. Prvi u Hrvatskoj smo uspješno integrirali društvenu, sportsko-rekreativnu i večernju animaciju u svoje programe, a danas smo jedini koji istu nudimo za cijelo vrijeme trajanja putovanja, neovisno o destinaciji.

Newsletter